Návrh na změnu stanov na XXX. VH

01.05.2018

Výbor SČSF navrhuje na XXX. Valné hromadě následující změnu stanov: 

Příloha č. 3: Jednací řád zasedání Valné hromady Spolku českých studentů farmacie.
§ 8 Volby členů Výboru a Revizní komise, bod 7
Původní znění:
V případě kandidatury právě jednoho kandidáta obdrží účastníci zasedání VH hlasovací lístek se
jménem daného kandidáta a volbami „ANO“, „NE“. Účastník zasedání VH vybere během hlasování
právě jednu z možností. V případě nezvolení právě jedné z možností je volební lístek neplatný.
Kandidát je zvolen právě tehdy, když obdrží nadpoloviční většinu kladných hlasů. V případě nezvolení
žádného kandidáta vypíše nově zvolený Výbor na danou pozici výběrové řízení dle platného Vnitřního
předpisu.
Navrhovaná změna:
V případě kandidatury právě jednoho kandidáta obdrží účastníci zasedání VH hlasovací lístek se
jménem daného kandidáta a volbami „ANO“, „NE“, „ZDRŽEL/A SE HLASOVÁNÍ“. Účastník zasedání
VH vybere během hlasování
právě jednu z možností. V případě nezvolení právě jedné z možností je volební lístek neplatný.
Kandidát je zvolen právě tehdy, když obdrží nadpoloviční většinu kladných hlasů. V případě nezvolení
žádného kandidáta vypíše nově zvolený Výbor na danou pozici výběrové řízení dle platného Vnitřního
předpisu.