SEP na Slovinsku/SEP in Slovenia

14.11.2018

Většina z Vás už určitě slyšela o SEPu (Student Exchange Programme) organizovaným IPSF, takže ho není nutné představovat. Díky naší úžasné SEO Zuzce jsem se dostala na stáž do Lublaně, hlavního města Slovinska. Důvody, proč jsem si vybrala právě Slovinsko, byly nejen úžasná země se skoro nedotčenou přírodou, ale také skvělý social programme připravovaný místními studenty farmacie. Dále k tomuto rozhodnutí pomohl i fakt, že přijímají mnoho výměnných studentů. Pro Vás to tedy znamená, že Vaše šance dostat se sem jsou poměrně velké.

Měla jsem možnost pracovat 2 týdny v laboratoři na katedře biofarmacie farmaceutické fakulty Univerzity Ljubljana. Spolu s mým vedoucím jsme pracovali na vývoji farmakokinetického modelu pro slovinské studenty farmacie. Do laborky jsem přicházela v 8:30 a většinou jsme končili okolo 15:00. Možná to někomu přijde jako dlouhá doba na stáž, ale na každý pátek jsem dostala volno (a to už se přece vyplatí! :-D ).

Ve všední dny jsem po stáži chodila s ostatními SEP studenty poznávat krásy Lublaně. O víkendy měl pro nás slovinský spolek farmaceutů vždy připravený nějaký výlet. První víkend jsme navštívili slovinskou number one jezero Bled a blízkou soutěsku Vintgar. Večer pak byla pro nás nachystána International night, kde jsme měli možnost seznámit se s ostatními studenty účastnících se SEPu z různých koutů světa a ochutnat jejich tradiční jídlo a pití. Další víkend jsme jeli do hor podívat se na Velikou Planinu. Tam jsme mohli ochutnat tradiční slovinské knedlíky – štruklji. Poslední víkend mého pobytu nás vyvezli k jejich dvaačtyřicet kilometrů dlouhému pobřeží. Zde jsme prošli starobylé městečko Piran, dále Portorož a nechyběla samozřejmě ani koupačka v moři.

Co mě překvapilo na Slovinsku? Určitě vyspělost státu. Slovinci jsou dost ekologicky zaměření a jde to velmi poznat na jejich přírodě i městech. Pak také věda a technické vybavení jejich farmaceutické fakulty je poměrně na vysoké úrovni, což mě osobně překvapilo. Hodně věcí jsem se díky tomu přiučila, protože slovinské studium farmacie je spíše než do lékárny zaměřené na průmysl.

Co mi tedy dala účast v tomto výměnném programu? Rozhodně spousty zážitků. Tohle léto považuji za jedno z nejlépe prožitých. Procvičila jsem si anglický jazyk, a proto SEP velmi doporučuji lidem, co si v angličtině moc nevěří, aby vyjeli, protože je to skvělý způsob, jak začít mluvit. Poznala jsem spousty lidí – studentů z našeho oboru nejen ze Slovinska ale i např. z Polska, Alžírska, Portugalska, Egyptu či Srbska. Díky tomu jsem se dozvěděla mnoho věcí ohledně studia v jiných zemí. A samozřejmě jsem tam zažila hodně srandy, takže pokud váháte, nebojte se a vyjeďte! 😊

ENGLISH VERSION

Certainly, most of you have heard about SEP (Student Exchange Programme) organised by IPSF, so it’s not necessary to introduce it. Thanks to our amazing SEO Zuzka I got an internship in Ljubljana, capital city of Slovenia. Reasons, why I chose Slovenia were not only an amazing country with almost untouched nature, but also a great social programme prepared by local students of pharmacy. Further to this decision helped a fact, that they accept a lot of exchange students, so it means for you, that your chances to get here are relatively big.

I had an opportunity to work for 2 weeks in laboratory at the department of Biopharmacy, Faculty of Pharmacy, University of Ljubljana. Together with my mentor we worked on development of pharmacokinetic model for Slovenian students od pharmacy. I come to lab at 8:30 and mostly we ended around 15:30. Maybe it seems to somebody as a long time for practise, but I had every Friday free (and that’s worth it! :D ).

On weekdays after my practise I went to visit the beauties of Ljubljana with other SEP students. At weekends Slovenian association had always prepared a trip for us. First weekend we visited Slovenian number one lake Bled and Vintgar Gorge close to lake. Then in the evening there was International night, where we could meet other participants of SEP from different corners of the world and we could taste their traditional food and drinks, which they brought with themselves. Next weekend we went to mountains to see Velika Planina. There we could taste traditional Slovenian dumplings – štruklji. Last weekend of my stay we went to visit their fourty-two kilometers long seacoast. Here we went through an ancient town Piran, then Portorož and of course we also swum in the sea.

What did surprise me in Slovenia? Definitely industrialized country. Slovenians are very ecological focused, and we can know it in their nature and cities. Then science and technical equipment of their faculty is quite on high level and that personally surprised me a lot. I have learnt many things thanks to it, because Slovenian study of pharmacy is more focused on industry than pharmacy.

What did participation in this exchange programme give me? Surely a lot of experiences. I consider this summer as one of the best. I practised my English, so I recommend it to those people, who don’t believe their language skills, because it’s a great way, how to start talk. I met a lot of people – students from our field not only from Slovenia but also e.g. from Poland, Algeria, Portugal, Egypt or Serbia. Thanks to it I learnt many things about studies in other countries. And of course, I experience much fun, so if you hesitate, don’t be afraid and go! 😊